Selectează o Pagină

AJUTORUL SOCIAL

Documentaţia necesară:
(acte necesare pentru solicitant şi pentru membrii familiei)
– Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile
– Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani
– Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate
– Acte doveditoare:
– Salariul şi alte drepturi salariale
– Pensii
– Alte drepturi de asigurări sociale
– Indemnizaţii cu caracter permanent
– Burse
– Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din:
– vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale
– Alte surse de venit obţinute din:
– Creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse
– Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de munca care să ateste faptul că persoanele apte de munca care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat său persoană autorizată să desfăşoare o activitate independenta sunt luate în evidentă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională.

Reglementare:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

FORMULAR DE CERERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ