Selectează o Pagină

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Documentaţia necesară:
– Cerere tipizată
– Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie)
Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie
Livretul de familie
Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani)
Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă
– Adeverinţa de la unitatea şcolară – dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ
– Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate – că sunt în întreţinerea familiei
– Declaraţie tipizată

– Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:
Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă
Pensii
Alte drepturi de asigurări sociale
Indemnizaţii cu caracter permanent
Alocaţii
Burse
Ajutoare

– Alte surse de venit obţinute din:
Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale
Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Valcea
Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol
Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu
Reglementare:
Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

FORMULAR DE CERERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ