Selectează o Pagină

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE

Documentatia necesara privind angajarea asistentului personal:
1. Documentaţia necesară persoanei care solicită angajarea:
– Cerere de angajare şi declaraţie;
– Acte de stare civilă: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de căsătorie (original şi copie);
– Acte de studii (original si copie);
– Copie carnet de munca / acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
– Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;
– Cazier judiciar;
– Curriculum vitae;

2. Documentaţia necesară persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:
– Acte de stare civilă: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naştere în cazul minorului cu handicap grav (original şi copie);
– Certificatul de încadrare în grad de handicap;

Dupa caz:
– Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (original şi xerocopie);
– Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;
– Decizie de pensie a persoanei cu handicap (original şi xerocopie);
– Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt;

SERVICII SPECIALIZATE DE ÎNGRIJIRE SOCIAL-MEDICALĂ DE NATURĂ SOCIALĂ (servicii de baza şi suport) – prestate de asistentul personal în beneficiul pesoanei cu handicap grav;
Reglementare:
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006.