Selectează o Pagină

Baza Legala

In conformitate cu dispoziţiile art.46 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior] „realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, care sa nu pericliteze siguranta circulatiei, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului”.
Conform prevederilor art.52 din aceiaşi ordonanta, „proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al Politiei Rutiere”.
Art.1.8 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere specifica faptul ca acceptul administratorului drumului comporta  2 faze:
– acordul prealabil – care se obtine la faza de proiectare, de finantare etc.;
– autorizatia de amplasare si acces la drum – care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.
Conform prevederilor art.49 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], „(1) proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din ordonanta sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator.
(2) In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului”.
De asemenea, conform art.53 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], „caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice”.
Incalcarea dispozitiilor art.46, 52 si 53 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3000-4000 lei, pentru fiecare contraventie, conform art.60 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior].
Totodată, nerespectarea termenului stabilit de administratorul drumului pentru mutarea/demolarea constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, conform art.49 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], se sancţioneaza contraventional cu amenda cuprinsa intre 1000-2000 lei, conform art.60.

TARIFE PENTRU ELIBERAREA ACORDURILOR SI A AUTORIZATIILOR DE AMPLASARE 
(tarife aprobate prin Ordinul M.T. nr.245/29.02.2008, modificat prin Ordinul M.T. nr. 729/03.06.2008)
                 
Nr. crt. Tip tarif Unitatea de calcul Tarif unitar cu TVA(euro)
1 Acord prealabil de amplasare si acces la drum pentru persoane fizice si juridice tarif/ document 105,00
2 Autorizatie de amplasare si acces la drum tarif/ document 65,00
3

Acord prealabil/ autorizatie de amplasare si acces la drum pentru persoane fizice

 (constructii de locuinte, garaje sau racorduri la instalatii de gaze, apa, electricitate, telefonie etc.)

tarif/ document 25,00
  NOTA:              
  TARIFELE INCLUD T.V.A.          
  Tarifele se percep si in cazul in care se solicita prelungirea acordului sau a autorizatiei  
  Persoanelor fizice care solicita avizul administratorului drumului pentru constructii de locuinte, garaje, racorduri la
  instalatiile de gaze, apa, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se incaseaza o singura data suma de 25 euro,
  respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizatiei.    

 

Documentatie necesara

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII
AUTORIZAŢIILOR PENTRU AMPLASAREA ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRǍRI ÎN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU CONSTRUCŢII [inclusiv accese, refugii auto, parcări]

– (depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, vulcanizǎri, spǎlǎtorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcaje, locuinţe, garaje, anexe gospodǎreşti) –

1) Cerere de eliberare a acordului sau a autorizaţiei ;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;

4) Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană – Direcţia Poliţiei Rutierǎ;

5) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice;

6) Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

7) Copie a actelor de proprietate pentru teren sau alte acte care permit ocuparea terenului în cauză;

8) Proiectul tehnic cu:

  1. a)Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:

– poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului naţional;

– descrierea sumară a construcţiilor din incintǎ (existente şi proiectate), a activităţii ce urmează a se desfăşura, cu implicaţii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);
– descrierea amenajării accesului la drumul naţional, care se va realiza cu racordare simplă la drumul naţional (în cazul obiectivelor amplasate între indicatoarele de presemnalizare a localităţii) şi cu benzi suplimentare de accelerare şi decelerare – conform normativului C173/1986 (în cazul obiectivelor amplasate în afara indicatoarelor de presemnalizare localităţilor);
– modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintǎ şi a celor pluviale în lungul drumului naţional;

– modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului;

– modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 la HG 525/1996);

– detalii de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumului naţional).

  1. b) Plan de încadrare în zonă,la o scară convenabilă (1:2000).
  2. c)Plan de situaţie la scara 1:500, care să cuprindă:

– traseul existent al drumului cu toate elementele sale, vecinii pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului;

– amenajarea accesului la drumul naţional, conform normativului C173/1986 – pentru obiectivele situate în afara indicatoarelor de intrare/ieşire din localitate şi cu racordare simplă la drumul naţional – pentru obiectivele ce se vor amplasa între indicatoarele de intrare/ieşire din localitate (fig.F46 şi fig.F48), specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului naţional;

– amplasamentul construcţiilor, cu distanţa acestora faţǎ de drumul naţional;

– modul de organizare a circulaţiei în incintă şi spaţiul destinat pentru parcare [cu figurarea locurilor rezultate conform HG 525/1996 – anexa 5].

– semnalizarea rutieră conform avizului I.P.J. – Direcţia Poliţiei Rutiere.

  1. d) Profile transversale, în dreptul accesului şi al construcţiilor cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului naţional.
  2. e) Detalii de sistem rutier pentru acces/refugiu(echivalent cu cel al drumului naţional).
  3. f) Proiectul tehnic va fi întocmitsemnat şi verificatde un inginer de specialitate (inginer de drumuri), şi vizatde un verificator proiecte drumuri atestat M.L.P.A.T.(planurile în original) .
  4. g) Verificatorul atestat M.L.P.A.T. va intocmi un referatprivind verificarea de calitate la cerinţa A4,B2,D2 a proiectului.

9) Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentaţia se depune în 3 exemplare – în cazul drumurilor naţionale şi în 5 exemplare – în cazul drumurilor naţionale deschise traficului european.

————————————————-

 

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII

AUTORIZAŢIILOR PENTRU AMPLASAREA ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRǍRI ÎN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU

INSTALAŢII

(conducte de ţiţei, gaze, apǎ, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibrǎ opticǎ, stâlpi) 

1) Cerere tip;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrǎrile solicitate în cerere;
3) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de cǎtre Secţia de Drumuri Naţionale pe raza cǎreia se executǎ lucrarea;
4) Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeanǎ – Direcţia Poliţiei Rutiere, în cazul lucrǎrilor care presupun restricţii de circulaţie;
5) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice/ Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;
6) Proiect tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare a lucrǎrii, din care sǎ rezulte:
– poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul naţional) ale începutului şi sfârşitului traseului paralel al cablului/conductei şi ale subtraversǎrilor/supratraversǎrilor drumului naţional;
– amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului naţional (distanţe faţǎ de drumul naţional);
– descrierea sumarǎ a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de execuţie a şanţului de amplasare, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrǎrilor a pǎmântului rezultat din sǎpǎturǎ, a utilajelor, a materialelor şi a uneltelor, de execuţie a subtraversǎrii/supratraversǎrii drumului naţional, asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrǎrilor – în localitate etc.);
– modul de refacere a zonelor afectate;
– modul de semnalizare a lucrǎrilor;
– durata de execuţie a lucrǎrilor;
b) Plan de încadrare în zonǎ, la o scarǎ convenabilǎ (1:2000).
c) Plan de situaţie la scara 1:500, care sǎ cuprindǎ traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţǎ de drumul naţional, precum şi a poziţiilor kilometrice şi metrice pe drumul naţional ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a subtraversǎrilor/supratraversǎrilor;
d) Profile transversale, în dreptul subtraversǎrilor/supratraversǎrilor (cu specificarea adâncimii sau înǎlţimii de amplasare a instalaţiilor – faţǎ de cota în ax a drumului naţional) şi pentru amplasarea în paralel cu drumul naţional – pentru zonele specifice (cu specificarea distanţei de amplasare faţǎ de axul drumului naţional);
Proiectul tehnic trebuie sǎ fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
7) Alte avize de la unitǎţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Documentaţia va fi depusǎ în 3 exemplare.

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII
AUTORIZAŢIILOR PENTRU AMPLASAREA ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRǍRI ÎN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU 
PANOURI PUBLICITARE

1) Cerere tip;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului publicitar;
3) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;
4) Copie a Certificatului de inmatriculare a societatii;
5) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale pe raza careia se executa lucrarea;
6) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Directia Politiei Rutiere;
7) Proiect tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:
– pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului panoului publicitar;
– descrierea amplasamentului si a panoului (formǎ, dimensiuni, materiale folosite etc);
– detalii de prindere a panoului;
– specificarea distanţei de amplasare faţǎ de axul drumului, înǎlţimea de amplasare;
b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).
c) Plan de situatie la scara 1:500, care sa cuprinda:
– drumul national si elementele sale;
– distanta panoului fata de axul si marginea drumului national sau fata de alte elemente, specificarea pozitiei kilometrice etc.
d) Profil transversal in dreptul panoului, cu specificarea distantei fata de axul drumului national;
e) Detalii de prindere a panoului;
f) Poza color a reclamei care se va afisa;
Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cei care l-au intocmit si verificat.
8) Alte avize de la unitati de proiectare, functie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Documenatatia se va depune in 3 exemplare – in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise tarficului european.

AUTORIZAŢIILOR PENTRU AMPLASAREA ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRǍRI ÎN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU 
PLANURI URBANISTICE GENERALE, ZONALE SI DE DETALIU

1) Cerere tip ;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru PUZ, cu specificare obiectului planului urbanistic;
3) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale pe raza careia se executa lucrarea;
4) Acordul Inspectoratului de Politie Judeteana – Directia Politiei Rutiera;
5) Proiect tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare a lucrarii, cu referiri asupra:
– limitelor administrative (intravilan existent şi propus);
– circulatiei si a cailor de circulatie. Se va avea in vedere rezervarea de terenuri pentru realizarea unor drumuri ocolitoare situate in afara intravilanului localitatii (destinate traficului de tranzit) si pentru realizarea unor drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele amplasate in zona drumului national.
– se va specifica zona de siguranta si de protectie a drumului national, în zonele construite, in zonele de extindere a localitatii si in afara acesteia;
b) Plan de situatie, cu identificarea drumurilor care tranziteaza localitatea (naţionale, judeţene şi comunale), a pozitiilor kilometrice pe drumul national ale limitei administrative, intravilanului existent şi intravilanului propus, ale intersectiilor cu alte drumuri (nationale, judetene, comunale), ale intersectiilor care se propun a se moderniza si a altor elemente legate de circulatie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.).
c) Profile transversale ale drumului national (din gard/constructie in gard/constructie), in zonele construite si pentru zonele de extindere a localitatii. Toate elementele drumului, inclusiv zonele de siguranta, de protectie ale acestuia si limita construibila se vor cota fata de axul drumului national.
6) Alte avize de la unitati de proiectare, functie de prevederile de modernizare ale drumului.
Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cei care l-au intocmit si verificat.

În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Documenatia va fi tratata conform actului comun al R.A. Administratia Nationala a Drumurilor nr.SCA 93/1404/27.02.1998 şi al Inspectoratului General de Politie nr.153.149/27.02.1998. 

——————————————

– O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor, republicata, modificata si completata ulterior;

– Ordinul ministrului transporturilor nr.158/1996 privind Emiterea acordurilor MT la documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti;

– Ordinul ministrului transporturilor nr.571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

– Normativul C173/1986 privind amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor negiratorii din afara localitatilor;

– Normativul privind proiectarea autostrăzilor extraurbane PD 162-2002;

– Ordinul ministrului transporturilor nr.47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitaile urbane si rurale;

– Ordinul ministrului transporturilor nr.48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor;

 Ordinul ministrului transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;

 Ordinul ministrului transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;

– Actul comun al Administratiei Nationale a Drumurilor nr. SCA-93/1404/27.02.1998 şi al Inspectoratului General al Politiei nr. 153149/27.02.1998, privind problemele care trebuie tratate prin Planurile Urbanistice Generale;

– Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.6/07.01.2003 şi al ministrului administratiei publice nr.139/03.02.2003, privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean;

– H.G. nr.36/1996 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice, cu modificarile ulterioare;

– O.G. nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

– H.G. nr.525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, modificata si completata ulterior;

– Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata ulterior;

– Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, completata ulterior;

REGLEMENTARI IN DOMENIUL AMPLASARII DIFERITELOR OBIECTIVE IN ZONA AUTOSTRAZILOR SI A DRUMURILOR NATIONALE