Selectează o Pagină

REGULAMENT

Pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor  şi zonelor verzi din Comuna Prundeni

              

Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificarile şi completatările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 50/1991 cu modificările  şi completările ulterioare.

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe domeniul public sau privat al Comunei Prundeni  de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele.

Cap. I. NORME PRIVIND LUCRARILE DE EXTINDERE RETELE SI BRANSAMENTE

Art. 1. Lucrările tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (străzi, trotuare, parcări, spaţii verzi) se pot executa numai după emiterea Autorizaţiei de  Spargere Stradă (conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament)  avizată de Direcţia Servicii Publice şi aprobată de conducerea  Primăriei Comunei Prundeni.

Plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei Spargere Stradă se face la depunerea documentaţiei.

Art. 2. Taxa va reprezenta 1 % din valoarea autorizată a lucrăriilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Art. 3. Respectarea condiţiilor cuprinse în Autorizaţia de Spargere Stradă  emisă de catre Direcţia Servicii Publice şi aprobată de conducerea  Primăriei Comunei Prundeni este obligatorie.

Art. 4. Executantul lucrărilor care afecteaza domeniul public este obligat să respecte termenul de executie acordat prin Autorizaţia de Spargere Stradă care va fi stabilit în concordanţă cu graficul de esalonare a lucrărilor prezentat.

Art. 5. În cazul în care termenul a fost depăşit, din motive întemeiate ( ploi, ninsori) termenul poate fi prelungit o singură dată, (conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament).

Art. 6. Pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte:

a)Cerere tip conform modelului anexat

b)Autorizaţie de construire (AC) – copie;

c)Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC);

d)Grafic de execuţie lucrări.

e)Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă.

Art. 7. Taxa pentru prelungirea  Autorizaţiei de Spargere Stradă este de 100 LEI.

Art. 8. Plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă se face la depunerea documentaţiei.

Art. 9.Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

Art. 10.Se vor efectua probe de laborator pentru materialele folosite, se vor recolta probe pentru obţinerea buletinelor de calitate privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii şi a stratului ce compune fundaţia drumului, în sensul că executantul lucrării de instalaţii va prezenta buletine de calitate a compactării şi umpluturii de pământ, iar firma ce reface strada va prezenta buletine de calitate pentru staturile ce concură la realizarea fundaţiei şi a stratului de uzură pentru drumul respectiv.

Art. 11. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în aşa fel încât să nu împiedice circulaţia mijloacelor de transport, precum şi scurgerea apelor pe rigolă, iar surplusul de pământ va fi transportat într-un depozit intermediar. Se vor specifica adresa şi documentele de proprietate/închiriere a locaţiei de depozitare.

Art. 12. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de Primăria Municipiului Craiova.

Art. 13.Spargerea străzii se face prin săpătură manuală şi cu asistenţă tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de reţele.

Art. 14. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au   obligatia de a solicita recepţia la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.)

Art. 15.În termenul de garanţie aferent de la terminarea lucrării şi până la recepţia definitivă, investitorul este obligat să întreţină îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială proprie, indiferent de valoare(în baza contractelor încheiate cu constructorii la începerea lucrărilor).

 

Art. 16.   În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public Direcţia Servicii Publice emite: AUTORIZAŢIE DE SPARGERE STRADĂ

Art. 17. Pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare următoarele actele:

 1. a) Cerere tip conform model anexat
 2. b) Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 3. c) Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC);
 4. d) Proiect tehnic şi detalii de execuţie.
 5. e) Avizele de la deţinătorii de utilităţi, însoţite de planurile de situaţie;
 6. f) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri.
 7. g) Contract pentru execuţia lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, piatră de râu şi spaţiu verde.
 8. h) Contract de execuţie de lucrări încheiat între societatea comercială care va executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării;
 9. i) Grafic de execuţie lucrări.
 10. j) Copie chitanţă privind plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă.

Cap. II NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII

Art. 18. În cazul unor defecţiuni accidentale la reţele, deţinătorii acestora, în maxim  o ora de la momentul anunţării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenţia de urgenţă au obligaţia să informeze Primăria Municipiului Craiova prin fax la numărul 0251/418585, asupra intenţiei de efectuare a intervenţiei pe domeniul public sau privat cu precizarea următoarelor informaţii :

 1. a) Adresa la care se solicita intervenţia;
 2. b) Estimarea suprafeţei zonei afectate;
 3. c) Tipul carosabilului/trotuarului sau al spaţiului verde amenajat/neamenajat;
 4. d) Durata de executie ce implică si refacerea zonei afectate din domeniul public;
 5. e) Responsabilul lucrării din partea executantului; nume, prenume, telefon.

Art. 19. Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele se va realiza cu respectarea următoarelor faze în executie:

 1. a) Semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului MI-MT, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000;
 2. b) Tăierea cu maşina de tăiat asfalt a conturului pe care se intervine;
 3. c) Aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de săpătură imediat după repararea avariei, inclusiv copactarea terenului de fundare.
 4. d) Executarea fundaţiei şi îmbrăcăminţii străzii din acelaşi material existent înainte de spargere.

Art. 20. În cazul lucrărilor în regim de urgenţă, se va emite de catre detinătorul sau administratorul de reţea: AUTORIZAŢIE DE INTERVENŢIE (conform Anexei nr. 2 la  prezentul Regulament)

Art. 21.  Autorizaţia de Intervenţie se va întocmi obligatoriu de catre detinătorii sau administratorii de reţele, indicându-se următoarele:

 1. a) Localizarea exacta a lucrărilor;
 2. b) Durata de execuţie;
 3. c) Termenul de refacere al sistemului rutier la forma iniţială;
 4. d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon;
 5. e) Firma care execută refacerea sistemului rutier la forma iniţială şi responsabilul lucrării cu nr. de telefon.
 6. f) Plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

Art. 22. Intervenţiile pe domeniul public la reţelele tehnico-edilitare subterane se executa în baza  „Autorizaţiei de intervenţie” .

Art. 23. Societăţile comerciale sau regiile autonome care au în administrare retele de distributie sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor apărute la retele proprii de distribuţie.Lucrările de umplutură se vor executa conform proiectului şi normativelor de specialitate în vigoare.

Art. 24. Beneficiarii lucrărilor de interventie în caz de avarii care afectează domeniul public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de Primăria Comunei Prundeni.

Art. 25. După executarea lucrărilor, beneficiarii Autorizaţiilor de Intervenţii au obligatia de a preda amplasamentul catre societăţile comerciale de drumuri care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi ataşat la procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Art. 26. Societaţile comerciale, regiile autonome sau alte unităţi care au în administrare sau exploatare retele de distribuţie sau canalizare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, etc., la cota părţii carosabile şi trotuarelor.

Cap. III.  NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANŞAMENT AERIAN 

Art. 27. În cazul lucrărilor de branşamente aeriene care se execută pe domeniul public se emite: AUTORIZAŢIE DE BRANŞAMENT AERIAN de către Direcţia Servicii Publice şi aprobate de conducerea Primăriei Comunei Prundeni.

Art. 28.   Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE  BRANŞAMENT AERIAN sunt necesare următoarele acte:

 1. a)  Localizarea exacta a lucrărilor;
 2. b)   Durata de execuţie;
 3. c)  Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon

Art. 29. Toate branşamentele aeriene de pe domeniul public la reţelele electrice sau de telefonie  se executa în baza unei „AUTORIZAŢII DE  BRANŞAMENT AERIAN” (conform Anexei nr. 3 la  prezentul Regulament), emisă de către Direcţia  Servicii Publice.

Art. 30. Taxa pentru branşamentele aeriene electrice de telefonie şi televiziune prin cablu este de 12 LEI/ branşament.

Art. 31. Plata taxei se va face la depunerea documentaţiei

Cap. IV NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

Art. 32. Execuţia lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de Primăria Comunei Prundeni.

Art. 33.  Termenul de garanţie pentru lucrările de refacere drumuri este de 2 ani.

Art. 34. Sunt scutite de la plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă, lucrările executate pentru Consiliului Local Prundeni.

Art. 35.  Pentru emiterea tuturor autorizaţiilor se va folosi programul „Gestiune spargere străzi”.

Art. 36. PENTRU STRĂZILE ÎN GARANŢIE LUCRĂRILE DE INVESTIŢII SE POT EXECUTA NUMAI CU REFACEREA ÎN TOTALITATE A CAROSABILULUI(stratul de uzură)/TROTUARULUI AFECTAT, CÂT ŞI A MARCAJULUI RUTIER.

       Art. 37.     În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanţie investitorul are obligaţia de a freza şi reface cele două straturi de asfalt(stratul de legătură şi stratul de uzură) pe o suprafaţă de 1 metru în jurul perimetrului suprafeţei afectate.

        Art. 38. Beneficiarul este obligat să transmită către Primăria Comunei Prundeni data începerii lucrărilor la numărul de fax : 0251/418585.(copie aviz circulaţie)

Art. 39.Valabilitatea autorizaţiei decurge de la data emiterii avizului Serviciului Poliţie Rutieră.

Art. 40. Depăşirea perioadei autorizate se sancţionează contravenţional conform legislaţiei în vigoare.

Art. 41.La terminarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate prin spargere, beneficiarul / investitorul are obligaţia de a convoca comisia de recepţie, din care va face parte obligatoriu reprezentantul Primăriei Comunei Prundeni şi reprezentantul firmei de refacere a carosabilului.

Art. 42. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil şi trotuar a străzilor, în perioada 15 noiembrie – 15 martie.

Art. 43. Condiţiile tehnice de refacere a îmbrăcăminţii străzii (carosabil + trotuar) afectata de lucrările de intervenţii, reparatii capitale, modernizări, extinderi ale retelelor tehnico – edilitare conform: STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, STAS10144/1 – 90, STAS 183 – 83, STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 – 83,  STAS7970 – 76, STAS 662 – 89, STAS 2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 174 – 2/C1 – 97, SR 7970 – 2011, CD 98 – 86, C 175 – 75, SR 662 – 2002, STAS 8877 72

Art. 44. Acte necesare pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ pentru Consiliul Local Prundeni.

 1. a) Cerere tip conform model anexat
 2. b) Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 3. c) Plan de situaţie pe care să fie marcată suprafaţa afectată a domeniului public.
 4. d) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri.
 5. e) Contract pentru execuţia lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, piatră de râu şi spaţiu verde.
 6. f) Grafic execuţie lucrări.

Cap.V. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI :

Art. 43. a) Nerespectarea prevederilor Art.1,Art.3,Art.4,Art.9,Art.10,Art.11,Art.12, Art.13,Art.14,Art.15, din Cap.I, Art.18,Art.19,Art.20,Art.21,Art.22,Art.23,Art.24,Art.25, Art.26, din Cap. II,      Art.32,Art.33,Art.36,Art.37,Art.38,Art.39,Art.40,Art.41, Art.42, Art.43 din Cap. IV, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amendă:  2.000 – 2.500 lei

Art. 44. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul Municipiului Craiova, împuterniciţii acestuia şi funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Craiova.

Art. 45. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al Municipiului Craiova.

Art. 46. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova.

Dispoziţii finale:

Art. 47. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la  publicarea  pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 48. Orice modificare legislativă, modifică de drept pevederile prezentului regulament.