Selectează o Pagină

Viceprimar

CIMPEANU VALENTIN 

Viceprimar al Comunei Prundeni, Judetul Valcea-

Mandat 2020-2024

 

Art. 57.
(1) Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari,alesi in conditiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia,care ii poate delega atributiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie,din randul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de Consiliul local, prin hotarare adoptatacu votul majoritatii consilierilor in functie,la propunerea primarului  sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerarea activitatii corespunzatoare functiei de primar,
respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si viceprimarului.
Art. 72. – (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia,atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un  consilier local careva indeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul,cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilierlocal care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar,cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin.(1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului.
Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar